Spolek rodičů při ZŠ na tř. SNP Hradec Králové

tř. SNP 694

500 03 Hradec Králové

IČ: 42197741

e-mail: spoleksnp@seznam.cz

č. ú. 2700509843/2010

Spolek rodičů při ZŠ na tř. SNP Hradec Králové je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, občanů i právnických osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy.

Spolek rodičů je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Svou činností se podílí na jejich vzdělání a výchově, je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.

K zabezpečení svých cílů jedná se školou, jakož i výchovnými zařízeními, orgány samosprávy i státní správy a jinými společenskými organizacemi.

 Spolek rodičů zejména:

  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování,

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování,

  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti, zlepšování školního prostředí.

Činnost Spolku řídí Rada , která je volena třídními důvěrníky a skládá se ze zástupců rodičů a zástupce školy. Od 13.9.2016  pracuje Rada v následujícím složení:

Jiří Šrámek - předseda

Mgr. Šárka Sýkorová

Ing. Kamila Součková

Ilona Krejsarová

Hana Benešová

Markéta Semelková 

Bc. Pavel Marek

Ing. Pavel Hanuš

Třídní důvěrníci, rada spolku a předseda jsou voleni pouze, pokud se vzdají funkce či bude-li jiný kandidát (kandidáti) na tuto funkci. Nebudou se tedy volit každoročně.

Placení členských příspěvků

· Spolek je financován příspěvky vybíranými za každého žáka školy

. Příspěvky hradí rodiče vždy začátkem školního roku, bezhotovostně na účet Spolku

   č. ú. 2700509843/2010

   (do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a třídu).

· Členský příspěvek je ve výši 200,- Kč za žáka, za sourozence platí jen jeden (mladší).

 

Spolek rodičů pomáhá financovat veškeré záležitosti, které neumožňují zřizovatelé financovat samotné škole.

Platíme např. :  práci školní psycholožky, časopisy do školní družiny, cizojazyčné časopisy, které žáci používají ve výuce, doplňujeme nové knihy do školní knihovny, přispíváme na čaj pro žáky 1.stupně : Každá třída dostane příspěvek 500,-Kč na výlet a na školu v přírodě. V případě, že se žáci účastní nějakých sportovních či vědomostních soutěží za školu proplácíme jim cestovné.

 

Kontaktujte nás