Zpráva ve formátu PDF

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

školní rok 2015/2016

 

 

1. Základní údaje o škole

 

 

1.1 škola

 

název školy

Základní škola, Hradec Králové, Tř. SNP 694

adresa školy

Třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové

právní forma

příspěvková organizace

IČO

62692755

identifikátor školy

600088871

vedení školy

ředitelka:

Mgr. Šárka Sýkorová

zástupci ředitelky:

Mgr. Vladimír Bartoš

PaedDr. Zdeňka Hartingerová

kontakt

tel.: 495 541 388, 774829088

fax: 495 408 767

e-mail: sykorova@edu-zssnp.cz

www.zssnp.cz

 

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Statutární město Hradec Králové

adresa zřizovatele

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

kontakt

tel.:         495 707 111

fax:         495 707 100

e-mail     posta@mmhk.cz

 

1.3 místo poskytovaného vzdělávání

kapacita

Mateřská škola

-

Základní škola

770

 

 

1.4 místo poskytovaných služeb

 

Školní družina

300

Školní jídelna MŠ

-

Školní jídelna ZŠ

1 200

 

1.5 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

-

-

-

-

1. stupeň ZŠ

15

390

26

19,75

2. stupeň ZŠ

10

268

26,8

13,4

Školní družina

8

228

30

28,5

Školní jídelna MŠ

x

 

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

 

x

x

Komentář:

Je obtížné stanovit přesný počet žáků na pedagoga, protože do průměrného počtu žáků na pedagoga se nepromítá fakt, že někteří učitelé vyučují na obou stupních. Na 2. stupni má na počet žáků na pedagoga vliv rozšířená výuka cizích jazyků, protože každá třída s počtem žáků nad 24 je na všechny hodiny cizích jazyků dělena na dvě skupiny. Navíc 3 vyučující na 1. stupni a 2 vyučující na 2. stupni měli jen částečný úvazek a další 3 s částečným úvazkem vyučovali jak na 1.stupni, tak na 2.stupni. Totéž lze prohlásit i pro počet vychovatelů ve školní družině, kde 6 pedagogů pracovalo na plný úvazek a 3 na úvazek částečný.

 

1.6 materiálně-technické podmínky školy

 

Školní budovu tvoří 4 propojené pavilóny, travnaté plochy mezi jednotlivými pavilóny slouží jako odpočinkové plochy. Škola má svou školní zahradu se školním pozemkem, na kterou navazuje školní hřiště s umělým povrchem, které bylo zbudováno v rámci akce „Otevřené školní hřiště“ a je v době mimo školní vyučování využíváno veřejností. Škola má pouze jednu velkou rekonstruovanou tělocvičnu, která se pro využití pro dvě třídy předěluje mobilní dělicí stěnou na 2 prostory. Na školní zahradě je k dispozici 1 venkovní krytá učebna a 1 nekrytá venkovní učebna, které se využívají nejen k výuce předmětu pracovní činnosti, ale i k pobytu dětí ze školní družiny a v teplých dnech i k výuce dalších předmětů. Velmi se osvědčily při různých projektových dnech. Ve škole je školní dílna (dřevo), která je využívána k výuce praktických činností na 2. stupni. Všechny třídy na 1. stupni mají svou vlastní učebnu. Na 2. stupni existuje sice systém kmenových tříd, ale žáci často docházejí do odborných či poloodborných pracoven (odborné pracovny: přírodopis a chemie, fyzika, výtvarná výchova, dílny, školní kuchyňka, počítačová učebna, multimediální učebny). Na základě dlouhodobých zkušeností preferujeme tento systém – přispívá ke zkvalitnění výuky, protože umožňuje učitelům lépe využívat všechny pomůcky a techniku, kterou ve škole máme. Školní družina má prostory ve vlastním pavilonu (nad školní jídelnou) a v pavilónu prvního stupně, kde využívá několik kmenových tříd a chodby - herny. Tyto prostory jsou vybaveny pro tento účel – skříňky na hry a další materiály, vhodný nábytek a další vybavení. Školní družina často využívá i upravené venkovní dětské hřiště mezi pavilóny školní jídelny a tělocvičnou.

 

Veškerý žákovský nábytek vyhovuje hygienickým požadavkům a je pravidelně podle potřeby obměňován. Učební pomůcky jsou pravidelně obměňovány a doplňovány podle aktuálních požadavků a potřeb a s ohledem na množství finančních prostředků. Hračky a další materiál potřebný pro dobré fungování ŠD je nakupován každý rok a jsou pro to využívány zejména prostředky, které platí rodiče žáků, kteří ŠD navštěvují. Sportovní náčiní se doplňuje podle potřeby.

 

Všechny používané učebnice mají doložku MŠMT ČR. Učitelé využívají i další doplňkové učební texty a materiály k výuce dle potřeby. Od školního roku 2007/2008 je škola partnerskou školou nakladatelství Fraus Plzeň. Výhodou je možnost využívání všech interaktivních učebních materiálů, které nakladatelství vydalo a které jsou součástí vybavení informačního centra FRAUS, které je umístěno v budově školy a které škola využívá při každodenní výuce. Učební pomůcky jsou pravidelně aktualizovány (vyřazování starých nefunkčních a nákup nových).

 

 

Ve škole jsou i dvě kompletně vybavené počítačové učebny – jedna v pavilónu 2. stupně, druhá menší v pavilónu 1. stupně. Ve škole je interaktivními tabulemi vybaveno 16 tříd, v dalších 12 jsou instalovány dataprojektory  s promítací plochou. V průběhu letních prázdnin 2016 byly do dalších 3 tříd nainstalovány dataprojektory a speciální tabule – promítací plochy. Vybavení ICT v kabinetech, ve ŠD a ve ŠJ se snažíme průběžně modernizovat. Všichni učitelé jazyků mají k dispozici potřebnou audiotechniku a videotechniku, několik tříd je vybaveno moderní audiovizuální technikou, ostatní vyučující cizích jazyků mají k dispozici jednak interaktivní tabule, ale i přenosné DVD přehrávače.

 

Ve školním roce 2015/2016 jsme kompletně zrekonstruovali samostatný pavilon školní družiny a prostor pěti tříd na 2. stupni. Rekonstrukce se realizovala v následujícím rozsahu: výmalba, nátěry topných těles a zárubní, nátěry emailů, oprava elektroinstalací, obklady, podlahy, sádrokartonové prvky, vodoinstalace. Fotodokumentace v příloze.

 

1.7 Údaje o školské radě

Datum zahájení činnosti nové školské rady

1.1.2015

Počet členů školské rady

6

Kontakt

Předsedkyně: paní Pavlína Kloboučníková

e-mail: pavlianna@seznam.cz

 

1.8 Údaje o spolku rodičů při škole

Registrace

u Českého statistického úřadu ode dne 3.12.1991, IČ 421 97 741

Zaměření

koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání

Kontakt

kuk. sramek@seznam.cz

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

25

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

25

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

69

Počet učitelů ZŠ

40

Počet vychovatelů ŠD

8

Počet učitelek MŠ

0

Počet správních zaměstnanců ZŠ

10

Počet správních zaměstnanců MŠ

0

Počet zaměstnanců ŠJ

11

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků

 ped.praxe

Stupeň

vzdělání

Odborná kvalifikace

pracoviště SNP:

 

 

 

 

 

1.               Mgr. Bartoš

ZŘŠ

1,0

do 27

F,ZT

2.    Mgr. Bartošová

učitelka

1,0

do 27

Bi, Pg

3.    Mgr. Březková

učitelka

1,0

do 12

Čj, Hv

4.    Mgr. Bubnová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

5.    Mgr. Eibová

učitelka

1,0

do 27

1.st.

6.    Mgr. Faltysová

učitelka

1,0

do 12

Fj, M

7.    Mgr. Fašánková

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

8.    Mgr. Fridrichová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

9.    Mgr. Gofrojová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

  10. PaedDr.Hartingerová

ZŘŠ

1,0

 nad 27

Čj,D,Aj

11. Mgr. Havelková

učitelka

1,0

do 12

M, Z

12. Cheel

učitelka

1,0

do 6

Šj

13. Mgr. Lutonská

učitelka

1,0

nad 27

Nj,Vv,Rj

14. Mgr. Jelinková

učitelka

1,0

do 27

1.st.

15. Mgr. Jiranová

učitelka

MD

 

 

 

16. Mgr.Sündermannová

učitelka

1,0

do 27

1.st.

17. PaedDr. Karásková

ŘŠ/učitel, vych.

1,0/0.318/0,071  

nad 27

1.st., Aj

18. Mgr. Kay

učitel

0.73

do 19

Aj

19. Mgr. Kikinčuková

učitelka

1,0

nad 27

Čj,D

20. Mgr. Kmochová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

21. Mgr. Kovaříková

učitelka

1,0

nad 27

Aj,D,Rj

22. Mgr. Kozáková

učitelka

1,0

do 27

1.st.

23. Mgr. Krajinová

učitelka

1,0

nad 27

Ch,Př, Aj

24. Mgr. Ondřej Krempa

učitel/vychovatel

0,73/0,036

do 6

Tv

25. Mgr. Maroušková

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

26. Mgr. Mrázek

učitel

1,0

do 27

M,Ch

27. Mgr. Orendáčová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

28. Mgr. Pešková

učitelka

1,0

do 19

Aj, 1.st.

29. Mgr. Podalová

učitelka

1,0

nad 27

TV, 1.st.

30. Mgr. Pultrová          

učitelka                          

1,0            

do 27             

VŠ                

1.st.

31. Mgr. Pilařová

učitelka

1,0

nad 27

Č,Nj

32. Mgr.Rosendorfová

učitelka                          

1,0            

do 19             

VŠ                

1.st.

33. Mgr. Seidlová

učitelka

1,0

do 19

M,Tv

34. Mgr. Sahulková

učitelka

1,0

do 27

1.st.

35. Mgr. Stehnová

učitelka

1,0

nad 27

Čj,Ov

36. PaedDr. Stuchlíková

učitelka

0,41

nad 27

1.st.

37. Mgr. Sýkorová

ŘŠ

1.0

do 19

Tv, On

38. Mgr. Truhlářová

učitelka

1,0

nad 27

Aj, Po,Rj

         39. Mgr. Váňová

učitelka

1,0

nad 27

Rj, Hv, Aj

  40. Mgr. Vernerová

učitelka

1,0

do 19

F,M

  41. Mgr. Adamcová

vychovatelka

1,0

nad 27

vychovat.

  42. K. Doležalová

vychovatelka

1,0

nad 27

vychovat.

  43. D. Nývltová

vychovatelka

1,0

nad 27

vychovat.

44. Mgr. Šimáková

učitelka

1,0

do 12

Nj, Vv, Z

45. Mgr. Schejbalová

vychovatelka

1,0

do 27

1.st.

46. Mgr. Vaňková     

ved. vychov.

1,0

do 27

vychovat.

47. H. Papežová

vychovatelka

1,0

nad 27

vychovat.

48.  Mc Kinnon

učitelka

PN, 0,95

do 19

.Aj

Komentář:

V 1. pololetí vykonávala roli ŘŠ PaedDr. Karásková, ve druhém Mgr. Šárka Sýkorová.

Na základě smlouvy o poskytování služeb působila ve škole i nadále školní psycholožka Mgr. Klára Marková. Dochází do školy každý pátek dopoledne a žáci mohou jejích služeb využívat individuálně nebo s rodiči, spolupracují s ní i pedagogičtí pracovníci školy. Koordinací spolupráce je pověřena metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Bartošová.

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a odborná kvalifikace ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Odborná kvalifikace ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 2. stupně

100

Učitelé 2. stupně

93

Učitelky MŠ

-

Učitelky MŠ

-

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100

Komentář:

V souladu s §6 a 7 zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) získají všichni učitelé po dokončení studia na pedagogické fakultě odbornou kvalifikaci k výuce předmětů 1. nebo 2. stupně. Všichni vyučující jsou absolventy pedagogické fakulty.

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. věku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

3

0

11

3

12

0

13

0

3

4

42

Komentář:

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1. Kubicová

uklízečka

1,0

SEŠ

2. Havránková

hospodářka školy

1,0

SOŠ

3. Mgr. Dvořáková

knihovnice

0,25

4. Kailová

knihovnice

0,25

SO

5. Vakešová

školnice

0,50

SOU

6. Krám

školník

1,0

SOU

   Krám

uklízeč

0,65

SOU

7. Krámová

uklízečka

0,75

základní

8. Hanzlová

uklízečka

0,75

SOU

9. Volková

uklízečka

1,0

SOU

10. Vakešová

uklízečka

0,225

SOU

11. Kosková

pomocná kuchařka

1,0

SOU

12. Matějová

pomocná kuchařka

1,0

SOU

13. Horáková

 kuchařka

1,0

SOU

14. Novotná

kuchařka

1,0

SOU

15. Nezvalová

vedoucí.ŠJ

1,0

16. Šprincová

pomocná kuchařka

1,0

SOU

17. Nováková

pomocná kuchařka

1,0

SOU

18. Špačková

pomocná kuchařka

0,05

SoŠ

19. Klosová

kuchařka

1,0

SOU

20. Stýblová

pomocná kuchařka

0,62

SOU

21. Maroušková

kuchařka

1,0

SOU

22. Chaloupek

uklízeč

0,25

SOU

23. Špačková

administrativní pracovnice

0,75

SOŠ

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2015/16

4

99

16

16

Komentář: K zápisu se dostavilo 114 dětí, 16 z nich po odkladu.  16 dětí má odklad školní docházky o jeden rok. 1 dítě přešlo do jiné školy, 2 děti byly na školu převedeny.

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia přijato:

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřizovaná krajem

0

11

soukromá gymnázia

0

3

církevní gymnázia

6

0

gymnázia celkem

6

14

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 

18

4

3

8

4

0

37

 

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

5

5

0

0

7

0

17

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

0

0

celkem

celkem

0

0

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

v nižším ročníku 

54

 

celkem                        54

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A

25

0

25

0

0

0

I.B

27

0

27

0

0

0

I.C

26

0

26

0

0

0

II.A

26

0

26

0

0

0

II.B

25

0

25

0

0

0

II.C

24

1

23

0

0

0

III.A

27

11

16

0

0

0

III.B

27

5

22

0

0

0

III.C

27

1

26

0

0

0

IV.A

21

4

17

0

0

0

IV.B

22

5

17

0

1

0

IV.C

23

7

16

0

0

0

V.A

28

5

23

0

0

0

V.B

29

3

26

0

0

0

V.C

28

4

24

0

0

0

Celkem

385

36

349

0

1

0

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznam.

Neprospělo

Počet žáků s dostateč-nou

Nehodnoceno

VI.A

25

8

17

0

0

0

VI.B

28

11

17

0

2

0

VI.C

29

10

19

0

1

0

VII.A

26

8

18

0

0

0

VII.B

26

12

14

0

4

0

VII.C

20

9

11

0

0

0

VIII.A

27

13

14

0

5

0

VIII.B

30

16

14

0

2

0

IX.A

28

12

16

0

1

0

IX.B

26

11

15

0

3

0

Celkem

265

118

147

0

18

0

 

 

 

 

Celkový přehled

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

385

349

0

1

0

2. stupeň

265

147

0

18

0

Celkem

650

496

0

19

0

 

Přehled o chování

1. stupeň     

Třída

Počet žáků

Pochvaly = TU

Pochvaly = ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2

I.A

25

6

0

0

0

0

0

I.B

27

4

0

0

0

0

0

I.C

26

10

0

1

0

0

0

II.A

26

14

0

0

0

0

0

II.B

25

13

0

0

0

0

0

II.C

24

4

0

1

0

0

0

III.A

27

17

0

1

1

0

0

III.B

27

12

0

1

0

0

0

III.C

27

11

0

4

0

0

0

IV.A

21

12

0

7

0

0

0

IV.B

22

10

0

1

0

0

0

IV.C

23

11

0

8

3

0

0

V.A

28

10

0

0

0

0

0

V.B

29

15

0

3

0

0

0

V.C

28

14

0

1

0

0

0

Celkem

385

163

0

28

4

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.A

25

10

0

1

0

0

0

0

VI.B

28

16

0

0

0

0

0

0

VI.C

29

11

0

3

0

0

0

0

VII.A

26

17

0

0

0

0

0

0

VII.B

26

15

0

7

2

0

0

0

VII.C

20

15

0

2

0

0

0

0

VIII.A

27

14

0

2

2

0

0

0

VIII.B

30

21

0

2

1

0

0

0

IX.A

28

19

0

2

2

0

0

0

IX.B

26

16

0

0

0

0

0

0

Celkem

265

154

0

19

7

0

0

0

 

Celkový přehled:

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

385

163

0

28

4

0

0

0

2. stupeň

265

154

0

19

7

0

0

0

Celkem

650

317

0

47

11

0

0

0

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

15809

41,069

0

0

2. stupeň

17554

66,242

0

0

Celkem

33363

51,328

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Počet žáků

Sluchové postižení

-

Zrakové postižení

-

S vadami řeči

-

Tělesné postižení

-

S kombinací postižení

-

Autismus

1

S vývojovými poruchami chování

2

S vývojovými poruchami učení

35

 

5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

 

Podrobnosti o rozvrhu vyučování pro jednotlivé třídy jsou uvedeny ve Školním řádu a v Provozním řádu školy.

 

Děti většiny tříd 1. stupně strávily v průběhu roku týden na školách v přírodě a žáci všech tříd 7. ročníku se zúčastnili lyžařských kurzů.

 

Ve školním roce 2015/2016 v rámci prevence sociálně patologických jevů bylo realizováno pět preventivních programů ve spolupráci se společností Prostor Pro (6.A, 6.B, 6. C, 8.A, 8.B – jednodenní adaptační program), osmé třídy absolvovaly preventivní program Spirála, který poskytla organizace Prostor Pro. Dívky z 9. tříd prošly praktickým kurzem sebeobrany a třídy 9.A., 9.B byly na vícedenním závěrečném kurzu s využitím teambuildingových aktivit mimo školu.

Jako součást prevence sociálně-patologických jevů organizovala škola v rámci doplňkové činnosti následující mimoškolní aktivity a nepovinné předměty:

 

Seznam kroužků pro žáky školy 2015 – 2016:

 

Název kroužku

ročník

Počet skupin

Počet hodin týdně

Anglický jazyk –rozšiřující kurz

1.-5.

28

28

Německý jazyk – rozšiřující kurz

6.

3

3

Francouzský jazyk – rozšiřující kurz

6

2

2

Španělský jazyk – rozšiřující kurz

6.

1

1

English speaking club

2. ročník

1

1

Hravé malování

1. – 5. r.

2

2

Hra na zobcovou flétnu

1.a 2. ročník

2

2

Francouzština pro začátečníky

5. ročník

1

1

Informatika

od 3.-5. ročníku

3

3

Netradiční sportovní hry

3. -5. roč.

1

1

Keramika

  1. a 2. st

2

2

Aerobic a zumba

1.- 5. ročník

2

2

Příprava ke zkouškám

Čj, M

9. ročník

2

2

Míčové hry

3.-5. ročník

1

1

Kondiční počítání

7. ročník

1

1

Kondiční počítání

8. ročník

1

1

Kondiční počítání

6. ročník

1

1

Kondiční počítání

 9. ročník

1

1

Psaní všemi deseti

2. stupeň

1

1

Sportovní hry

1.-3. r.

1

1

Dramatický kroužek

1.-5. ročník

1

1

Zábavná Č a M

4. ročník

1

1

Hrátky s češtinou

7. a 8. ročník

1

1

Logické úlohy z matematiky

5. r.

1

1

Řečová výchova

1. a 2. ročník

1

1

Celkem:

 

76

Průměrný počet dětí ve skupině: 11

73,5

 

Nepovinné předměty:                                 Neplacené kroužky:

zdravotní tělesná výchova (1. st.)                 mladého divadelního diváka

sborový zpěv (1. st.)

 

Kroužky poskytované externími agenturami:

 

 „Hejbni mozkem“ – pro žáky 4. – 6. ročníku

 

 

Pro sourozence našich žáků a další zájemce nabízíme:

Kurz pro předškoláky

 

3

3

 

Logopedie (individuální péče)
Hra na kytaru (individuálně)

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

Ve školním roce 2015/16 paní Iveta Cheel pokračovala ve studiu učitelství pro základní školy – 2. stupeň, anglický jazyk a literatura, francouzský jazyk a literatura.

Ve školním roce 2015/2016 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili následujících akcí DVPP:

 

všichni

Školení bezpečnosti

27.8.

4 hodiny

Har

Školení InSpis

14.9.

4

Har + Kar

Proč selhávají?

22.9.

4

Kar+Har+Hav

Globální rozvoj vzdělávání

18.11.

4

Har

Žák s postižením

4.12.

4

Kar

Reflexe 4. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti

232.11.

6

Kar

Young Learners

4.11.

4

Kar

Top Ten /talking

3.11.

3

Kar

Seminář Erasmus +

2.9.

4

Kar

Konference: Granty EU

10.3.

4

Ši

Nácvik konverzace v Nj

22.10.

4

Ši

Deutsch klingt gut

28.11.

6

Koz

VV tvořivě na ZŠ

26.9., 2.-3.7.,29.1.

28

Hav

Individualizace ve výuce

17.-21.8.

30

Ki

Karel IV.

10.11.

 

Bb

Školení pro lektory

23.-29.9.

123

Har

Regionální konference: Vzdělávání

2.3.

4

Fri

Vzdělávání dětí - cizinců

9.3., 31.3., 11.4.

12

Fa

Speciální pedagogika

studium

 

Sy

Výchovné poradenství

studium

 

BaI

Setkání vých. poradců

15.11.

4

BaI

Setkání ŠMP

15.10.

5

BaV

Konference IT projekty

9.4.

6

BaV

Kontrolní systém účetnictví školy

5.10.

7

BaV

Správní praxe ve školství

3.11.

7

Mr

Nebezpečné chemikálie ve škole

7.2.

7

Pi

Fraus Fred (procvičování online)

12.4.

2

Kov

Fraus Fred (procvičování online)

12.4.

2

Ros

Fraus Fred (procvičování online)

12.4.

2

Jel

Fraus Fred (procvičování online)

12.4.

2

Tr

Fraus Fred (procvičování online)

12.4.

6

Tr

Moderní  trendy v Rj

14.1.

6

Stu

Zdravotník zotavovacích akcí

11.2.

8

Nápadník do hodin M

13.1.

3

Gf

Nápadník do hodin M

13.1.

3

Sa

Nápadník do hodin M

13.1.

3

Po

Otvíráme dveře čtenářským dílnám

17.-21.8.

40

Po

Supporting Multiligual Classrooms

14.-15. 4.

12

Sy

Supporting Multiligual Classrooms

14.-15. 4.

12

Kar

Supporting Multiligual Classrooms

14.-15. 4.

12

Kar

Island: Erasmus +K1

23.4. – 1.5.

10 dní

Bře

Irsko: CLIL

3.7.- 16.7.

 

Sy. Peš

Velká Británie:  English course

30.7.-6.8.

8 dní

Malta: CLIL

30.7.-13.8.

14 dní

Har, Po

Velká Británie. CLIL

17.7.- 31.7.

14 dní

Ko, Hav

Velká Británie: CLIL

7.8.- 20.8.

14 dní

Sy

Studium pro výchovné poradce

2014-2016

4 semestry, z toho 1 semestr na SNP

Sy

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

2016

1 semestr

 

 

Poskytovatelé školení z řad pedagogů a tvorba materiálů a dokumentů

Metodické semináře DVPP

Karásková, Fridrichová, Kozáková

Tvorba národních srovnávacích testů

Hartingerová

Kurzy Aj pro veřejnost

Váňová, Kovaříková, Truhlářová, 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

  1. Projekt EDISON

Na začátku června strávili u nás ve škole celý týden 4 studenti vysokých škol z celého světa. Pro žáky naší školy připravili velmi atraktivní program – všichni žáci včetně těch nejmenších měli příležitost si v praxi vyzkoušet své jazykové dovednosti.

 

  1. Praxe studentů PedF UHK

Škola má stále certifikát Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a i nadále poskytovala kvalitní vedení souvislé i průběžné pedagogické praxe studentů PedF UHK.

 

  1. Charitativní činnost

Škola je i nadále zapojena do charitativního programu Adopce na dálku a finančně podporuje další indickou dívku Rajeshuwari Duggatti. Pokračuje i spolupráce s Dětským domovem v Sedloňově  - děti z DD se účastní spolu s žáky naší školy divadelních představení a jednotlivé třídy kupují vánoční dárky pro děti z DD (děti z DD jsou pravidelnými hosty Mikulášského odpoledne).

4.    Mikulášské odpoledne, Dny otevřených dveří

Mikulášské odpoledne s programem, který připravili žáci školy, se uskutečnilo dne 3. 12. 2015.

 

Dny otevřených dveří proběhly dvakrát ve školním roce, první dne 19. 10. 2015 byl určen zejména všem rodičům našich žáků, zaměřený na výuku cizích jazyků, druhý dne 26. 11. 2015 s názvem „Dílničky pro budoucí prvňáčky“ byl určen předškolákům a jejich rodičům.

 

5.    LVVZ, školy v přírodě, zahraniční zájezdy

Všechny tři sedmé třídy absolvovaly lyžařský výcvik a 7 tříd prvního stupně vyjelo na týdenní školy v přírodě.

6.    Školní Akademie

Dne 29. 6. 2016 se uskutečnila další tradiční školní akademie. Na dopoledním setkání v kině Central jsme se rozloučili s žáky 9. tříd i se žáky nižších ročníků, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Žáci dvou devátých tříd organizovali rozloučení s rodiči a učiteli v odpoledních hodinách odděleně týž den na školním hřišti.

 

7.    Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

 

Žáci 2.stupně se již 2.rokem zapojili do projektu přírodovědné, environmentální a technické výchovy, pořádané Střední zdravotnickou školou  v Hradci Králové a Gymnáziem Boženy Němcové pro žáky základních škol. Během školního roku všechny třídy postupně navštívily odborné laboratoře těchto škol nebo vyrazily s výzkumným přírodovědným vybavením přímo do terénu. Aktivita byla po dohodě koncipována tak, že Střední zdravotnická škola vytvářela aktivity pro žáky 6. a 7.tříd, Gymnázium Boženy Němcové pak pro žáky 8. a 9. ročníku.

 

Zapojení školy do projektů:

 

NÁZEV

ZDROJ

VÝŠE DOTACE

POČET ZAPOJENÝCH ŽÁKŮ/PEDAGOGŮ

Čeština pro cizince

MŠMT

67882 Kč

7/3

Erasmus+ Ka1

EU

18627 eur

0/8

Erasmus+ KA2

EU

26190 eur

300/21

7.2 Úspěchy žáků školy v soutěžích

 

Sportovní soutěže

Štafetový pohár: okresní kolo

1. a 2. místo (postup do krajského kola)

Volejbal: okresní kolo, (dívky)

1. místo

 

Minifotbal: okresní kolo, (dívky)

2. místo

McDonald Cup: okrskové kolo,  mladší žáci

1. místo

McDonald Cup: okrskové kolo, starší žáci

2. místo

Triatlon – okresní kolo

1. místo, 2. místo

Jazykové soutěže

Basic Lingua:  ústřední kolo,

Matěj Vinduška, 6.C, 3. místo v kat. A1

Konverzační soutěž v AJ: okresní kolo

Yasmin Jan, 6.C, 1.  místo v kat. A1

5 jazyků na pódiu – Holice

Vendelín Vávra 6.C, 1. místo  recitace

Yasmin Jan, 6.C, 1. místo  recitace

Zuzana Köhlerová, 9.A,  čestné uznání za mimořádný výkon - vlastní úvaha

Olympiáda FJ: krajské kolo

 

Anna Michaela Kučerová, 8. A, 2. místo v kategorii A1; Zuzana Köhlerová, 9. A, 2. místo v kategorii A2

Konverzační soutěž v NJ: okresní kolo

 

Adéla Šormová, 7.C, 1. místo v kategorii AI;  Nikola Korencová, 6.C, 2. místo v kategorii AI; Jakub Kloboučník,  9.B,  3. místo v kategorii AII

Finále soutěže v předčítání v Nj

Adéla Šormová, 7.C, 3. místo

Recitační soutěž ve španělštině

Tereza Hemelíková, 7.B,  2. místo

Recitační soutěž v ruštině

Ivan Svoboda, 8.A, 1. místo,  Diana Opanasjuková, 9.B, 2. místo

Olympiáda z českého jazyka: okresní kolo 

Zuzka Kohlerová, 9.A, 4. místo

Anna Medková, 6.B  1. místo  

Hradecké literární soutěž „Očima dítěte

Hradecká básnička: okresním kolo,

Vendelín  Vávra, 6. C, 3. místo Eliška  Dvořáková, 7.A, 2. místo

Recitace „Dětská scéna“

Tadeáš Hájek, 1.B, čestné uznání v okr. kole

Olympiáda ve FJ – krajské kolo

Barbora Klubalová – 3. místo v kategorii A2

Puškinův památník (soutěž v RJ) – krajské kolo

Ivan Svoboda – 3. místo (postup do celostátního kola)

English star (soutěž v AJ pro žáky 5. tříd)

Anna Slavíčková – 1. místo

Konverzační soutěž v Aj – okresní kolo

Tereza Vidurová 9.B – 1.místo v kategorii B1

Basic Lingua – ústřední kolo

Adela Gaia Serbousková 6.A – 3. místo

 

 

Okresní finále soutěže v diskuzních dovednostech v ČJ

Michaela Javorská – 1. místo

Eliška Vrabcová – 2. místo

Matematické soutěže

Matematická olympiáda Z6 – okresní kolo

Vojtěch Olšák – 2.-3. místo

Matematická Pythagoriáda: okresní kolo,

 

David  Ondřej  Netopil,  5.A  a Michaela Pětivoká, 5.B, 3. místo

Matematická olympiáda okresní kolo

Aleš Krejčí, 6.A, 1.místo

Přírodovědné soutěže

Zeměpisná olympiáda: okresní kolo

Jan Dürschmied, 7.B,  3. místo

Fyzikální olympiáda: okresní kolo

David Šedivý, 8.A, 2. místo

Ostatní  soutěže

Vv - Art flora Design (Cizí země a kultury)

Eliška Dvořáková, 6.A – 1. místo v kategorii malba

Matěj Moravec, Adam Täubner, Jan Grim – 3. místo v kategorii 3D model (společná práce)

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2015/2016 proběhla (v době, kdy vykonávala funkci ředitelky školy PeaDr. Miluška Karásková) ve škole inspekce. Inspekční činnost byla zahájena dne 14. prosince 2015 předložením pověření k inspekční činnosti. Předmětem kontroly byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Níže uvádíme kontrolní zjištění, závěry a zprávu o odstranění nedostatku.

Kontrolní zjištění

1.      Kontrola školních vzdělávacích programů dle § 5 odst. 3 školského zákona - věta první

Ředitelka Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694 (dále ZŠ nebo škola) vydala Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

2.      Kontrola školních řádů a vnitřních řádů dle § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona

Vydaný školní řád ZŠ, vnitřní řády školní družiny a školní jídelny obsahovaly všechny údaje stanovené školským zákonem. Ředitelka školy tyto dokumenty zveřejnila na přístupných místech v budově školy. S jejich obsahem prokazatelně seznámila žáky a zaměstnance školy a informovala o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

3.      Kontrola předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období

Učitelka – rodilá mluvčí v anglickém jazyce (os. číslo 50510), která zároveň vyučuje i výtvarnou výchovu a pracovní činnosti v anglickém jazyce, nemá odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává.

Ve sledované oblasti došlo k porušení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období.

4.      Kontrola předávání údajů z dokumentace školy dle § 3 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění účinném v kontrolovaném období

Kontrolou bylo zjištěno, že údaj uvedený ve Výkazu Z 2-01 o školní družině – školním klubu podle stavu k 31. 10. 2015 na řádku č. 0101 - Oddělení, neodpovídal skutečnosti. Ve výkazu je uvedeno šest oddělení ŠD. Žáci navštěvující ŠD jsou zapsáni do osmi oddělení.

Při předávání údajů z dokumentace školy nebylo postupováno dle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění účinném v kontrolovaném období, na základě § 28 odst. 5 školského zákona.

Závěry

Návrhy na zlepšení stavu školy:

Ředitelka školy zajistí výuku odborně kvalifikovanými pedagogy. Dále zajistí, aby Výkaz Z 2-01 o školní družině – školním klubu odpovídal skutečnosti.

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje

-       do 1. 9. 2016 odstranění nedostatku uvedeného v kontrolním zjištění č. 3 a zaslání zprávy o odstranění.

Zpráva o odstranění zjištěného nedostatku podle závěrů inspekční zprávy čj. ČŠIH-901/15

 

          Na základě Vašeho požadavku na odstranění zjištěných nedostatků podle Závěrů inspekční zprávy čj. ČŠIH-901/15 písm.b) Vám oznamujeme,  že jsme přijali tato opatření ke zlepšení stavu:

1.    K 1. 2. 2016 jsme provedli změnu v koncepci organizace školní družiny a navýšení počtu pedagogických pracovníků (stav k 1. 2. 2016: 6 pracovníků na plný úvazek, 3 pracovníci na částečný úvazek, počet oddělení zachován).

2.    Výtvarnou výchovu a pracovní činnosti v anglickém jazyce, kterou v době, kdy probíhalo inspekční šetření, vyučovala učitelka bez odborné kvalifikace pro tuto činnost, vyučují od 1. 2. 2016 učitelé plně kvalifikovaní pro přímou pedagogickou činnost.

 

          V průběhu druhého pololetí školního roku budeme průběžně zavádět opatření reagující na některé další podněty vyplývající z inspekční zprávy (slabé stránky a návrhy na zlepšení stavu školy).  K dalším pak přistoupíme v příštím školním roce.

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015:

 

 

Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015:

 

a) příjmy

 

1. celkové příjmy,

37 708 284,-

2. dotace

31 531 631,-

3. příjmy z doplňkové činnosti,

1 868 349,-

4. ostatní příjmy;

4 308 304,-

 

b) výdaje

 

1. investiční výdaje celkem,

78 000,-

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho

36 676 937,-

- náklady na platy pracovníků školy,

18 887 565,-

- ostatní osobní náklady,

79 530,-

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

6 404 899,-

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,

  363 330,-

- stipendia,

0

- ostatní provozní náklady;

10 941 613,-

 

 

 

 

Zpracovala:                                                    Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy

Dne:                                                               30. 9. 2016

 

 

 

Výroční zpráva školy byla schválena Školskou radou dne 12. 10. 2016.

 

Fotodokumentace  rekonstruovaných prostorů školní družiny a 2. stupně